Skip to content

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Maskinmestrenes Forenings 151. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 08. marts 2023 på Copenhagen Marriott Hotel med nedenstående dagsorden:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og sekretær
  2. Beretning for året 2022
  3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2021 til 30. juni 2022
  4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2024
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen i foråret 2023 vælge formand for foreningen for perioden 01. juli 2023 til 30. juni 2027.

TILGÅ URAFSTEMNINGEN HER

Deadline for forslag til forslagsprotokollen samt forslag til formandskandidater var 15. januar 2023 kl. 12.00.

REGNSKAB OG BUDGET

Foreningen er underlagt årsregnskabsloven og anses i henhold til denne lov som en erhvervsdrivende virksomhed, der yder tjenester, for hvilket den sædvanligvis modtager vederlag.

I henhold til foreningens love og vedtægter løber regnskabsåret fra 01. juli til 30. juni. Administrationen aflægger regnskab for bestyrelsen hvert kvartal på bestyrelsens møder og for medlemmer hvert år på generalforsamlingen.

Regnskabet sendes ligeledes til urafstemning blandt medlemmerne. Den regnskabsmæssige revision foretages af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af to kritiske revisorer, der vælges ved skriftlig afstemning for fire år efter samme retningslinjer, som bestyrelsen vælges. Der føres protokol over bemærkninger til regnskabet.

FIND RELEVANTE DOKUMENTER HER

STENOGRAFISK REFERAT

Hvis du som medlem ønsker at læse det stenografiske referat, kan dette rekvireres ved henvendelse til Maskinmestrenes Forening på mf@247magento.net.

Need Help?

I’m Here To Assist You job1

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.